• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

Ashti Cupچیست؟

Ashti Cupچیست؟

ساختار نگارشی((جام آشتی)) از باهم بودنِ دو واژه ی

((جام)) و ((آشتی ))است.

ساخته شدن این واژه بر این پایه است:

در ساختار و جام اجرایی ((اوج اندیشان))

درون مایه و محتوای ((آشتی)) شغل بخشی به اعضا میدهد.

((موسسه آشتی)) آموزشی،فرهنگی،هنری،انتشاراتی، رسانه ای.

یکی ازسازمان های پدید آورنده ی ((جام آشتی)) است.

کار و وظیفه ((آشتی)) ارایه ی دست مایه های اشتغال است.

((کانون چیلو)) اجتماعی،فرهنگی،

وابسته به نخستین سازمان غیر دولتی(n.g.o) دارای مجوز از استانداری تهران است و اکنون وزارت کشوراست.

یکی ازسازمان های پدید آورنده ی ((جام آشتی)) هست.

کار و وظیفه ((چیلو)) نمایش،گیراندن و به دست اعضا رساندن،همه دست مایه ها، در جام است.

نخستین نهاد دارای مجوز از وزارت ارشاد اسلامی:

نخستین کانون وابسته به N.G.O.J

برای اشتغال بهترخودمان، ما پیوستیم:

هانبازان،

آسانیک گران،

مَرثان.