• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

هفته نامه جهانی ((همسر))

هفته نامه جهانی ((همسر))

هفته نامه جهانی ((همسر))

چرانشریه ی((همسر))

برای فراشناساندن شغل ما پایه ی ارزشمندی است؟

کهن آروین و تجربه۲۳ساله نشریه((همسر))

دیده شدن مستقیم خانواده ها به واسطه نشریه((همسر))

نشریه ((همسر)) درزمینه های زیر ۲۳ سال است که تخصص دارد:

ا.خانه و خانواده ۲.غذاوتغذیه ۳.خدمات دفتری ۴.صنعت

۵.پوشاک ۶.ورزش ۷.هنر ۸.دانش ۹.فرهنگ ۱۰.اجتماع

۱۱.اموراداری ۱۲.رایانه ۱۳.جابه جایی وترابری ۱۴.صادرات

۱۵.مواداولیه ۱۶.ماشین آلات ۱۷.عمران و معماری

۱۸.صادرات ۱۹.امورمالی ۲۰.آسانیک گری

نشریه همسر
هفته نامه جهانی همسر
اعضای خبری ((سراغ))
رسانه اینترنتی تلویزیون همسر