• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

سرچشمه فعالیت های ((جام آشتی))

سرچشمه فعالیت های ((جام آشتی))

سرچشمه فعالیت های ((جام آشتی))

فرهنگی،هنری،آموزشی،رسانه ای،انتشاراتی

ازسال۱۳۷۵تاکنون

ساختن محتوای و کیفیت شغل ها در ((جام آشتی))

فرهنگی،هنری،مهارتی،رسانه ای،اجتماعی

ازسال۱۳۷۵تاکنون

ساختن ساختاردست یابی کمیت به شغل ها در((جام آشتی))

آماج هم افزایی ((جام آشتی)):

شناسایی زمینه های موردنیازفرهنگ،هنرواجتماع

جهت ایجاد اشتغال درآن زمینه ها به کمک همه ابزارها و

روش های قانونی.

پیوسته: شخصیت های حقوقی ((هانبازان))شغل های کهن آروین
پویا:دارندگان شغل های نوپا((آسانیک گران))
وابسته:پویندگان جَرگه ای ((مَرثان))خواهان کاهش بها