• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

((روش هم افزایی دو موسسه))

یکی از راه های پیش رفت یک پارچگی سازکارهای موثر و

موسسه ها است.

توانایی هر نهادازاعضای توان مند ایشان است.

توان افزایی، ارزش بالایی برای تک تک اعضا به بار می آورد.

توان افزایی برای توان مند تر کردن اعضا است.

برای مدیریت ((توان افزایی))،تقسیم وظایف،میشود.

مدیران هر نهاد تنها در بخش خود فعالیت میکنند.

هم افزاییِ ما، اعضا ((جام آشتی)) نام دارد.

آماج وهدف ((جام آشتی))اشتغال زایی توسط اعضا است.

ما اعضا، پذیرای سه گروه برای عضویت در((جام آشتی))هستیم :

۱)هانبازان:شخصیت های حقوقی خواهان صادرات.

۲)آسانیک گران:خواستارِ فعالیت، آسان سازی امور.

۳)مِرثان:خواهان خدمات گوناگونِ،ما اعضای((جام آشتی)).