• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

جام آشتی، کانون ها و شخصیت های حقوقی

((آسانیک گران))برپایه ی چندویژگی ((کانون))ها را میسازند.

ویژگی های سازنده ی یک ((کانون)):

آ)هم آماجگی. ب)مهارت. پ)دل بستگی

((کانون))ها انسجام بخش،کُیانش دهنده و شتاب دهنده ی

کارکردها وفعالیت های ((آسانیک گر))ها هستند.

ویژگی های((آسانیک گر))ها چیست؟

الف)دارا بودن یکی از گامه های پدید آوردن یک ((کارنوپا))

ب)دارا بودن دانش ((آسانیک گری))

پ)پویا در یکی از کانونهای خودبرپاکننده یا برپاشده توسط اعضا

شرکت ها،موسسه ها و سازمان های غیر دولتی دارای هر

پتانسیل و آمادگی در زمینه شغل و مهارت های درون مرزی یا

برون مرزی باشند،((جام آشتی))آن شغل یا مهارت را توسط اعضا

به گامه ی بهره برداری همگانی و خویشک میرساند.

سامانه ی ((کاپ آشتی))