• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

کانون((کارون))

ما اعضایِ((جام آشتی))پتانسیلی را برای همه اعضای متخصص
رقم زده ایم تا بتوانند دارای شغل شوند.

پتانسیل کنونی پیشه ها