• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

پیوستگی ((عضویت))

قدرتی که در ((عضویت)) است در هیچ عمل اجتماعی نیست.

درکنار اعضایی جا گرفتن که با خوده ما هم هدف هستند بی نظیر است.

زمانی که روند یک پارچگی با دیگر اعضا در رسیدن به هدف را طی میکنیم همانا عالیترین روش پیاده سازی برنامه های

زندگی مان است.

فرآیند عضویت خودمان عضویت تیم مان عضویت کانون مان ابزاری است تابتوانیم شغل خود را ساخته و سود مند کنیم.

عضویت در هم افزایی دو سازمان عضو پذیر به نام

((جام آشتی))،گامی است برای سود عالیِ شغل ما.

عضویت های سه گانه :
پیوسته: شخصیت های حقوقی ((هانبازان))شغل های کهن آروین
پویا:دارندگان شغل های نوپا((آسانیک گران))
وابسته:پویندگان جَرگه ای ((مَرثان))خواهان کاهش بها