• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

عمل هم افزایی

نخستین گام ساخته شدن یک((تارگت هولدینگ)) هم افزایی از اعضای هم هدف است.

هم افزایی فرآیند اجتماعی است برای  بالا رفتن ضریب موفقیت در رسیدن به هدف.

هدف هم افزایی ((جام آشتی)) حمایت از شغل و مهارت است.

((جام آشتی)) فرزند عصر دی جی تال است.

گامه های ساختن راه برای رسیدن به هدف در ((هم افزایی)):

آ. عضویت خویش

ب. عضویت تیم 

پ.عضویت کانون

ت.آسانیک گری سازمانی

ث. آسانیک گری هم افزایی

ج.آسانیک گری تارگت هولدینگ .

تارگت هولدینگ : مجموعه از سازمان های مردمی یک پارچه

هم هدف است.

تارگت هولدینگ در ذات خود تامین کننده مسوولیت اجتماعی است.

عضویت های سه گانه :

پیوسته: شخصیت های حقوقی ((هانبازان))شغل های کهن آروین

پویا:دارندگان شغل های نوپا((آسانیک گران))

وابسته:پویندگان جَرگه ای ((مَرثان))خواهان کاهش بها