• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

کارکردی سپند به نام ((شغل))

آفرینش کار و اشتغال زایی تنها، زمانی میتواند، یک دست آورد

به شمار رود که استمرار شغل باشد.

در عصر((دی جی تال)) هیچ پشتی بانی شغلی بالاتر و بهتر از

سازمان مردمی که عضو آن هستیم نیست.

برای استمرار کار در عصر اطلاعات و ارتباطات ، روش های دوره صنعتی و کشاورزی را بایگانی نموده ایم .

از ((خرد جمعی)) در سازمان مردمی بهره میبریم و

از ((پیوندهای سازمان مردمی ))استفاده میکنیم.

تا به شغل خود استمرار دهیم.

با عضویت در ((جام آشتی))،

در فرآیندی هستیم تا شغل خود رادر این راه ساخته، پرداخته و پایدار کنیم.

عضویت های سه گانه :
پیوسته: شخصیت های حقوقی ((هانبازان))شغل های کهن آروین
پویا:دارندگان شغل های نوپا((آسانیک گران))
وابسته:پویندگان جَرگه ای ((مَرثان))خواهان کاهش بها